Nieuws

Rioleringsbedrijf Aquario per 01-01-2015 beëindigd

Rioleringsbedrijf Aquario per 01-01-2015 beëindigd

Drinkwaterbedrijf Vitens en Wetterskip Fryslân willen rioleringsbedrijf Aquario uit Sneek per 1 januari 2015 opheffen. Het in 2001 opgericht bedrijf verzorgt het onderhoud van rioleringen voor diverse gemeenten. 

Door de herindeling en daardoor toegenomen schaalgrootte houden gemeenten echter meer zaken in eigen hand. Hierdoor loopt het aantal opdrachten voor Aquario terug en is het bedrijf volgens beide aandeelhouders niet langer levensvatbaar.

Op dit moment verzorgt Aquario rioleringbeheer voor de gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat, Leeuwarderadeel, deels Súdwest-Fryslân, Terschelling en Zuidhorn. Het rioleringsbedrijf wist de operationele kosten voor de aangesloten gemeenten te verlagen met 15 procent en daarbij het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren. Inzet van Aquario was om meer gemeenten aan zich te binden omdat schaalvergroting voor meer voordeel zou kunnen zorgen. In plaats daarvan nam het aantal gemeenten echter af. Door de toegenomen schaalgrootte verwachten gemeenten ook zelfstandig kostenbesparingen te kunnen realiseren in het rioolbeheer. Voor Aquario heeft dit tot gevolg dat per 1 januari 2015 nog maar twee tot drie gemeenten diensten afnemen van het bedrijf. Dit is te weinig om het bedrijf te laten voortbestaan. Wetterskip Fryslân biedt aan de beheertaken voor de resterende gemeenten voorlopig over te nemen. Voor de 16 medewerkers van Aquario is een sociaal plan opgesteld. Aquario geldt in Nederland als hét voorbeeld van samenwerking binnen de waterketen. Beide aandeelhouders betreuren het daarom zeer dat het in Friesland niet gelukt is om meer gemeenten enthousiast te maken voor deze aanpak. 

Afvalwaterketenbedrijf 

Wetterskip Fryslân, Vitens en de gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkelden in 2012 plannen voor een pilotproject voor een echt afvalwaterketenbedrijf. Dit bedrijf zou op termijn voor heel Fryslân kunnen werken. Eind vorig jaar werd bekend dat de pilot niet door zou gaan omdat Súdwest-Fryslân het rioolbeheer zelf wilde doen. Daarmee verdween ook het toekomstperspectief voor Aquario. Bij doorgang van de pilot zou Aquario opgaan in het afvalwaterketenbedrijf en was deze werkgelegenheid in Sneek behouden. 

Wetterskip Fryslân en Vitens vinden het niet doorgaan van de pilot een gemiste kans. Beide partijen zijn groot voorstander van meer samenwerking in de afvalwaterketen zoals in 2011 ook overeengekomen in het landelijke Bestuursakkoord Water. Hierin maakten rijk, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven afspraken om tot meer samenwerking in de afvalwaterketen te komen. Doel van de samenwerking is kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. 

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân moet het voornemen tot opheffing van Aquario nog formeel vaststellen.