Nieuws

Nederlands waterbeleid klaar voor de toekomst

Nederlands waterbeleid klaar voor de toekomst

Het Nederlands waterbeleid is klaar voor de toekomst met inachtneming van een paar aandachtspunten. 

Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit onderzoek naar de staat van het waterbeheer in Nederland. Het eindrapport is op maandag 17 maart 2014 aangeboden aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Haar conclusie: een structuurwijziging is niet aan de orde.

Nederland heeft een 'excellent trackrecord' in het waterbeheer en is hierdoor wereldwijd een referentie voor andere landen. Toch kunnen we niet achterover leunen.

Uitdagingen

De OESO signaleert een aantal aandachtspunten:

  • Betere afstemming tussen gemeenten van de organisatie van de afvalwaterketen op het gebied van riolering en ruimtelijke ordening en waterschappen op zuivering en oppervlaktewaterbeheer. Gemeenten en waterschappen werken al sinds 2010 intensief samen in 60 regio's en hebben hier al aandacht voor. 
  • Sterkere koppeling tussen water en ruimtelijke ordening. Yves Leterme (Adjunct-secretaris-generaal OESO) roept gemeenten op samen met waterbeheerders beter in te spelen op kansen en bedreigingen die water biedt voor ruimtelijke ordening en locatiekeuze.
  • Beter waterbewustzijn van de Nederlanders. Ondanks de grote invloed van water op onze samenleving en de potentiële risico's ervan is de Nederlandse burger zich weinig bewust van die risico's en wat hij/zij zelf kan doen in geval van overstromingen of watertekort.
  • De OESO zet vraagtekens bij het bekostigingstelsel in Nederland. De minister van Infrastructuur en Milieu zal dit, samen met onder andere Unie van Waterschappen en VNG, gaan onderzoeken.

 

De OESO is positief over de manier waarop het waterbeheer in Nederland bestuurlijk is georganiseerd, inclusief de positie van de waterschappen daarin. Minister Schultz ziet daarom geen aanleiding bestuurlijke of organisatorische veranderingen in het waterbeheer door te voeren. “Waar het mij om gaat, is dat een bestuurlijke hervorming moet leiden tot een wezenlijke inhoudelijke verbetering van de taakuitvoering. Het is dus geen doel op zich. Wel moeten waterschappen steeds blijven zoeken naar manieren om doelmatiger te werken en initiatieven blijven nemen om met gemeenten en provincies samen te werken. Dat blijft de boodschap.”

Download de volledige kamerbrief met beleidsreactie op het OESO rapport Nederlands Waterbeleid

 

Meer informatie