Nieuws

Aanbieding update feitenonderzoek

Aanbieding update feitenonderzoek

Minister Schultz van Haegen heeft middels een brief de kamer geinformeerd over de uitkomsten van een aanvullend feitenonderzoek naar de mogelijke efficiencyvoordelen van een waterketenbedrijf. 

Tevens zijn de beoordelingscriteria van de Visitatiecommissie Waterketen, zoals op 27 juni jl. toegezegd in het Algemeen Overleg Waterkwaliteit aangeboden. 

Het rapport onderzoekt de vraag of er efficiencyvoordelen zijn door: 

- de feitelijke ontwikkelingen in de waterketen in beeld te brengen die sinds 2010 hebben plaatsgevonden;
- het uitvoeren van literatuuronderzoek naar schaal- en synergie-effecten specifiek gericht op de vraagstelling in de motie. 

Feitelijke ontwikkelingen sinds 2010: 

- gemeenten en waterschappen hebben zich georganiseerd in 60 samenwerkingsregio’s om de besparingen in het Bestuursakkoord Water (hierna: BAW) te realiseren: dit is een opschaling met gemiddeld een factor van 6 à 7;
- er is een toenemende belangstelling om afvalwater te recyclen en energie- en grondstoffen uit afvalwater terug te winnen;
- er is steeds meer aandacht voor ‘asset management’ in alle schakels van de waterketen. Hiermee wordt bespaard op investerings- en beheerkosten;
- Uit ‘Water in Beeld 2012’ blijkt dat de totale heffingsinkomsten in de afvalwaterketen in 2012 enkele procenten onder het niveau liggen dat in 2010 werd verwacht. De kosten voor drinkwater blijken vooralsnog ook lager dan verwacht. Conform de doelstelling van het BAW is sprake van een gematigde lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven in het beheer van de waterketen. 

Download alle documenten