Nieuws

Eerste inventarisatie visitatiecommissie waterketen afgerond

Eerste inventarisatie visitatiecommissie waterketen afgerond

Op 7 oktober ontvingen alle regio's die samenwerken in de waterketen een brief van de visitatiecommissie met een voorlopig beeld van de situatie in hun eigen regio.

Het beeld is gebaseerd op de informatie die de regio’s zelf aan de commissie hebben verstrekt en het beoordelingskader van de commissie zelf.
Op maandag 14 oktober licht de visitatiecommissie haar bevindingen over de waterketen toe aan de bestuurlijke en ambtelijke trekkers.

Schriftelijk reageren
De visitatiecommissie biedt gemeenten en waterschappen tot 15 november de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Als daar aanleiding voor is, zal de commissie haar beeld bijstellen. In december komt de commissie met haar definitieve beeld op basis waarvan visitatiegesprekken worden georganiseerd in 2014.

Bijeenkomsten
De visitatiecommissie organiseert vijf regionale bijeenkomsten in oktober en november, voor de trekkers van de regio’s. Deze bijeenkomsten zijn een belangrijk moment om beelden over de aanpak van de commissie en haar voorlopige beeld met de commissie te delen.

Samenwerking in de waterketen
In 2010 spraken gemeenten en waterschappen af intensief samen te werken aan een doelmatiger beheer van de waterketen. De doelen zijn in het bestuursakkoord water van 2011 vastgelegd: kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid, te bereiken in 2020.

Visitatiecommissie
Door gemeenten en waterschappen zijn ruim 60 regio’s samengesteld waarin ze samenwerken op het gebied van de (afval-) waterketen. Om een onafhankelijk beeld te schetsen van de voortgang en om de regio’s te adviseren is in juni 2013 de visitatiecommissie waterketen aangesteld, onder leiding van oud-minister Karla Peijs.