Nieuws

Brief over voortgang naar Tweede Kamer

Brief over voortgang naar Tweede Kamer

De Verening Nederlandse Gemeenten heeft woensdag, mede namens de Unie van Waterschappen, een brief naar de Tweede Kamerleden gestuurd over de voortgang bij het Bestuursakkoord. De verzonden tekst en de brief is als volgt;

 

Geachte woordvoerders water van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu,
 
U heeft op 27 juni een algemeen overleg over Waterkwaliteit. Daarbij staat de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid in Nederland ‘Water in beeld’ geagendeerd. Hierin wordt de voortgang van Het Bestuursakkoord Water waar de VNG en Unie van Waterschappen bij betrokken zijn besproken. Graag mailen wij u hierbij onze gezamenlijke brief over de voortgang bij het Bestuursakkoord. De bijgesloten brief gaat in op de volgende punten:
 
Samenwerking

De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in de afvalwaterketen leidt nu al tot lagere kosten en een structurele afstemming in het beheer. Intensieve samenwerking vindt nu plaats in ruim 60 regio’s die door de partijen zelf zijn ingedeeld omdat ze inzien dat samenwerking de doelmatigheid stimuleert. De gezamenlijke uitvoering richt zich op een innovatieve en duurzame invulling van de rioleringszorg en zuiveringsplicht tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Ook drinkwaterbedrijven, bedrijven en kennisinstellingen worden betrokken.
 
Besparing
VNG en Unie van Waterschappen hebben al een jaar voor het Bestuursakkoord water in 2011 afspraken gemaakt over een doelmatig beheer van de afvalwaterketen. Hiermee besparen we  in 2020 €380 miljoen per jaar door verregaande samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Dit leidt tot een lokale lastenstijging die gelijke tred houdt met de inflatie en blijft hiermee ruim onder de prognose van 2010. Er zijn diverse ontwikkelingen die de kostenontwikkeling beperken. Tegelijkertijd zien we een autonome kostenstijging voor de afvalwaterketen in beeld komen.
 
Regionaal maatwerk als uitgangspunt
Het succes van de regionale aanpak is de verscheidenheid aan samenwerkingsvormen die in de regio zelf opgezet wordt en vanuit de inhoud zijn vorm gegeven. De focus op inhoudelijke samenwerking voorkomt frustrerende structuurdiscussies die de voortgang belemmeren.
De Minister van Infrastructuur en Milieu spreekt in haar waterketenbrief aan de Tweede Kamer[1] over de afspraak met de partners van het Bestuursakkoord Water dat de gewenste organisatie van taken op de lange termijn vanuit een inhoudelijke invalshoek wordt bekeken. We zien dit nu in de regio gebeuren. We vragen de Tweede Kamer om haar steun uit te spreken voor onze gezamenlijke aanpak van de afvalwaterketen. 

Download de brief