Nieuws

Bestuursakkoord Water werkt

Bestuursakkoord Water werkt

Het Bestuursakkoord Water werpt vruchten af. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 'Water in beeld 2012' die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De waterschappen werken hard aan alle acties uit het akkoord om samen met het Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven vanaf 2020 structureel 750 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De stijging van de waterbelastingen voor de burger blijft daarmee gematigd en is zelfs lager dan werd verwacht bij het ondertekenen van het akkoord.

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “We liggen op koers. De samenwerking tussen partners gaat steeds beter. Deze samenwerking bij bijvoorbeeld de bescherming tegen overstromingen en in de afvalwaterketen betaalt zich uit.

Zo hebben waterschappen en gemeenten zich gebundeld in ongeveer 60 samenwerkingsregio’s. Binnen die regio’s worden afspraken gemaakt over investeringen en de uitvoering van operationele taken in de afvalwaterketen.”

Nadruk op samenwerking

De totale netto kosten van de waterschappen zijn gedaald van 2,46 miljard in 2011 naar 2,39 miljard in 2012. Er wordt bijvoorbeeld bespaard op het gebied van gezamenlijke inkoop, handhaving en het innen van belastingen. De kosten van het heffen en innen van waterschapsbelasting zijn de afgelopen jaren gedaald van 6,3 procent in 2007 naar gemiddeld 5 procent in 2011.

Kostenbewustzijn

Ook in de samenwerking binnen de afvalwaterketen staat kostenbewustzijn voorop, en liggen de besparingen zelfs voor op de doelstelling. Maar er is nog genoeg te doen.

Peter Glas: “Er zullen veel maatregelen genomen worden ter versterking van de waterkeringen, de samenwerking in de waterketen en ter verbetering van de waterkwaliteit. In bijna alle gevallen is het nodig de samenwerking met partners als Rijkswaterstaat, gemeenten en als waterschappen onderling te versterken door activiteiten te combineren.”

Besparingen op schema

Als onderdeel van het Bestuursakoord Water hebben de waterschappen de muskusrattenbestrijding van de provincies overgenomen en zijn zij financieel en inhoudelijk gaan participeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierdoor ontlasten de waterschappen de Rijksbegroting oplopend tot 200 miljoen euro per jaar vanaf 2015.

Om de lasten voor burgers niet extra te laten stijgen, besparen waterschappen door doelmatig samen te werken. De waterschappen streven er naar om besparingen te realiseren van in totaal ruim 300 miljoen euro en zijn daarbij goed op schema.

Hier vindt u de voortgangsrapportage Water in beeld 2012

bron: www.uvw.nl