Nieuws

Samenwerking afvalwaterketen in de Hoeksche Waard

Samenwerking afvalwaterketen in de Hoeksche Waard

Met de ondertekening van een beheersovereenkomst en ambitiedocument op dinsdag 26 februari 2013 door de Hoeksche Waardse wethouders en de heemraad van waterschap Hollandse Delta staat een verdere samenwerking in de afvalwaterketen niets meer in de weg. Deze samenwerking kan mogelijk voor de Hoeksche Waard leiden tot een besparing van maar liefst 1,6 miljoen euro in 2020.

 

samenwerking afvalwaterketen HW_300px

Voortzetting praktijkexperiment

Het succesvolle praktijkexperiment ISA (Integrale Sturing Afvalwaterketen en watersysteem) wordt voortgezet. Dit experiment startte in 2009. In het project is een koppeling gemaakt tussen de rioleringssystemen van de gemeenten én van het waterschap. Hierdoor kunnen de medewerkers van de zes partijen de afvalwaterstromen monitoren en bijsturen. Bovendien ontstaat daardoor inzicht in de effecten van de genomen maatregelen. De proef is zo positief uitgevallen dat er besloten is dit te blijven doen. De medewerkers kunnen bijvoorbeeld afvalwaterstromen sturen en daarmee een overstort van rioolwater in de sloot voorkomen. Hiervoor werd de beheersovereenkomst ondertekend.

Feitenonderzoek

Verder is besloten om de resultaten van het in 2012 uitgevoerde feitenonderzoek om te zetten in een ambitiedocument. Dit document vermeldt de kansen die gezamenlijk verder worden uitgewerkt en de onderwerpen waarbij nauwer wordt samengewerkt. Zo gaan de gemeenten en het waterschap bijvoorbeeld een onderzoek uitvoeren naar het verlengen van de levensduur van riolen. Hiermee kunnen we kosten besparen.

Aanleiding

De basis voor de (verdere) samenwerking werd gelegd in mei 2011, in het Bestuursakkoord Water om precies te zijn. In dit document werden onder meer afspraken gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen. Dit levert naar verwachting de komende jaren een niet onzienlijke landelijke besparing (lees: een verminderde kostenstijging) op van 380 miljoen euro. Voor de Hoeksche Waard betekent dat in 2020 mogelijk een kostenvermindering van 1,6 miljoen euro.

Bron: Waterschap Hollandse Delta