Nieuws

Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen

Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen

Berichtgeving over de samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen, zoals overeengekomen in het Bestuursakkoord Water. 

Dit najaar heeft een volgende inventarisatie plaatsgevonden van de voortgang en het resultaat van de samenwerking in de regio’s. Met de ledenbrieven van de Unie van Waterschappen en de VNG wordt u op de hoogte gesteld van het landelijk beeld.
 

Achtergrond
In verschillende ledenbrieven bent u geïnformeerd over de samenwerking in de afvalwaterketen en het bestuursakkoord water.

De doelen zijn:

  • Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen
  • Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatiever-mogen
  • Het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

De afspraken in het bestuursakkoord vormen de middelen om de beoogde doelen te realiseren en zijn gericht op:

  • Kennisontwikkeling (kosteneffectiviteit investeringen), innovatie en kennisdoorwerking
  • Intensieve samenwerking tussen de gemeenten onderling, tussen de gemeenten en de waterschappen en met andere partijen waaronder drinkwaterbedrijven
  • Cultuuromslag: van inspanning (normgericht) naar resultaat (effectgericht).

Download de ledenbrief van de Unie van Waterschappen hier

Download de ledenbrief van de VNG hier