Nieuws

Visitatie en interventieladder

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010.

In 2011 heeft een verkenning plaats gevonden van de (on)mogelijkheden van deze stok achter de deur wetgeving. Dit heeft geresulteerd in het voorstel om een zogenaamde interventieladder te hanteren. Op basis van dit voorstel heeft de stuurgroep doelmatig waterbeheer in januari 2012 besloten een interventieladder met zowel bestuurlijke als juridische onderdelen als stok achter de deur te beschouwen in de zin van het bestuurs­akkoord water.

 
Het doel van de interventieladder is om bestuurlijke en juridische druk te hanteren bij de uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord door gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven en daarmee te sturen op tempo en voortgang. Uitgangspunt is dat partijen in ieder geval in de eerste stappen van de interventieladder de ruimte behouden om zelf keuzes te maken en invulling te geven aan het bestuursakkoord water.

In onderstaand schema zijn de stappen in de interventieladder benoemd. Het betreft een serie van maatregelen die achtereenvolgens in werking treden bij voortdurend achterblijven van een regio of een partij binnen een regio. De maatregelen nemen toe van stimuleren en visitatie/audits tot aan (dwingend) toezicht op juridische gronden.

Download het geheel
Dit ambtelijke stuk is tot stand gekomen en in Mei 2012 bestuurlijk vastgelegd door de Stuurgroep Doelmatig Waterbeheer.
Wilt u het gehele document lezen? Download hier het complete document


stap
 
wat wanneer
0 Stimuleren en ondersteunen 2010-2012
1 Visitatie/kwaliteitsaudits 2013- 2014
2 Bestuurlijke interventie (mediatie) 2015
3 Verplicht gezamenlijk investerings­programma 2016
4 Toezicht 2017