Nieuws

West- en Midden-Brabant: Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag

West- en Midden-Brabant: Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag

De colleges van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem hebben samen met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland een Plan van Aanpak vastgesteld voor de samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering.

Gezamenlijk meetplan
De betrokken organisaties hebben met het Plan van Aanpak onder andere afgesproken een gezamenlijk meetplan op te stellen voor het in beeld brengen van het functioneren van rioolstelsels, rioolgemalen en persleidingen. Die gegevens zijn van belang voor het beheer en het bepalen van noodzakelijke aanpassingen aan het rioolsysteem. Over het gebruik van die gegevens worden nog afspraken gemaakt.

Basisrioleringsplan
Voor de aanleg, verbetering of vervanging van de riolering stellen gemeenten een Basisrioleringsplan op. De betrokken gemeenten spreken af om een raamwerk te ontwikkelen voor het Basisrioleringsplan. Tegelijkertijd ontwikkelen ze zo’n raamwerk voor een verbrede versie van dat Basisrioleringsplan waarin ook de zorgplicht van de gemeenten voor het grondwater wordt opgenomen.

Afkoppelen
Regenwater hoort niet thuis in het afvalwaterriool maar kan, mits schoon, terugstromen naar een sloot, beek of vijver of infiltreren in de bodem. Daarom koppelen veel gemeenten de hemelwaterriolering af van de afvalwaterriolering. De organisaties spreken af om alle aspecten van en mogelijkheden voor afkoppelen verder in beeld te brengen.

Ook op het gebied van verordeningen, grondwater en visievorming zijn met dit Plan van Aanpak afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.

Afvalwater op de politieke agenda
In april 2011 hebben rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord Water ondertekend. In dit akkoord zijn maatregelen opgenomen om te komen tot een doelmatiger waterbeheer en een duidelijke rolverdeling tussen de verschillende overheden op watergebied. Meer efficiëntie en een nieuwe taakverdeling voor waterveiligheid en de waterketen moeten de stijgende kosten van het waterbeleid de komende jaren tegengaan. De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen op het gebied van riolering en afvalwater is daar een uitvloeisel van die in een overeenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UVW) is vastgelegd.

Uitwerking voor West- en Midden-Brabant: SWWB
Binnen de regio Midden- en West-Brabant is de samenwerking gestart onder de aanduiding SWWB. Inmiddels zijn 27 gemeenten en 3 waterschappen betrokken bij dit proces. Het doel hiervan is te komen tot:
• een doelmatiger afvalwaterketen en dus lagere investerings- en beheerkosten voor burgers en bedrijven in dit gebied
• het verhogen van de kwaliteit in de afvalwaterketen
• het verminderen van de kwetsbaarheid door het zo doelmatig mogelijk inzetten van deskundig personeel van de samenwerkende partijen.

De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland vormen binnen deze samenwerking Werkeenheid 4.