Nieuws

Waterwinst TAAK 2.0: actie!

Waterwinst TAAK 2.0: actie!

De 14 gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel willen intensiever samenwerken op het gebied van riolering en waterzuivering.

De 14 gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel willen intensiever samenwerken op het gebied van riolering en waterzuivering. De jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud van riolering en waterzuivering nemen toe. De samenwerking moet er toe leiden dat een deel van de verwachte lastenstijging voor inwoners en bedrijven in Twente wordt voorkomen. Op 9 mei 2012 hebben 14 gemeentebestuurders en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het waterschap samen het document "Waterwinst TAAK 2.0".

Het beheer en onderhoud van de afvalwaterketen (riolering en waterzuivering) gebeurt op kosten van inwoners en bedrijven, maar ook ten behoeve van diezelfde inwoners en bedrijven. Gemeenten en waterschappen willen daarom een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving tegen zo laag mogelijke kosten.

Twents Afvalwater Akkoord (TAAK)
Gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel werken al jaren samen op het gebied van de afvalwaterketen. In 2009 heeft dit geresulteerd in het eerste Twents Afvalwater AKkoord (TAAK). Dit eerste Twentse Afvalwater Akkoord heeft tot kosten reductie en kwaliteitsverbetering geleid. Goede voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijke waterloket, waterretentie de Wendel in Wierden en de optimalisatie van het afvalwatersysteem in Tubbergen, Glanerbrug en Ootmarsum.

Door samenwerken kosten in de hand houden
Als gevolg van noodzakelijk rioolvervangingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en omgaan met hevige regenval stijgen de jaarlijkse kosten in de afvalwaterketen. Door slim samen te werken en investeringen op elkaar af te stemmen kan afvlakking van de riool- en zuiveringsheffing worden gerealiseerd. In het document Waterwinst TAAK 2.0 geven de Twentse bestuurders aan hoe de kosten in de hand worden gehouden en hoe de kwaliteit voor de leefomgeving wordt vergroot. De afgelopen jaren bewezen dat dit alleen via een intensieve samenwerking kan worden gerealiseerd. Waterwinst TAAK 2.0 is hiermee een logische vervolgstap op het eerste TAAK.

Bestuursakkoord Water
Tegelijkertijd geven de Twentse gemeenten en het waterschap Regge en Dinkel met Waterwinst invulling aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Dit Bestuursakkoord is in het voorjaar van 2010 ondertekend door de Koepels, waaronder het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). In het Bestuursakkoord Water hebben gemeenten en waterschappen afgesproken om beheer van riolering en waterzuivering te professionaliseren, investeringen kosteneffectiever uit te voeren en te focussen op kennis en innovatie. Met Waterwinst TAAK 2.0 streven de Twentse bestuurders ernaar de riolering en waterzuivering te beheren als ware het één systeem.