Nieuws

Monitoren van de resultaten

Monitoren van de resultaten

Begin mei hebben VNG en UvW een ledenbrief gestuurd met daarbij een overzicht van de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water, onderdeel afvalwaterketen. Het overzicht richtte zich op de eerste financiële resultaten en op de voortgang van het uitwerkingsproces. Staatsecretaris Atsma heeft de jaarlijkse rapportage water in beeld toegestuurd aan de Tweede Kamer. Ook daarin wordt ingegaan op de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water.

Naast verschillende inhoudelijke onderwerpen zijn er in het bestuursakkoord water ook afspraken gemaakt over het “monitoren” van het resultaat van de afspraken. Hiervoor is een zo eenvoudige methodiek uitgewerkt, gebaseerd op de uitgangspunten: lage administratieve lasten, zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande instrumenten, gericht op horizontale verantwoording (informatievoorziening voor algemene besturen t.b.v. eigen besluitvorming) en vertrouwen. De gekozen methodiek kent 3 sporen:

  • 1x per jaar rapporteert de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer over de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord. De gebeurt in de bestaande uitgave Water in Beeld. Hierin zijn twee sporen opgenomen (a)  de ontwikkeling (lokale) waterlasten (o.a. rioolheffing, zuiveringsheffing en watersysteemheffing) en (b) goede voorbeelden, waarmee de afspraken uit het bestuursakkoord worden gerealiseerd.
  • 1x per 3 jaar zal worden gerapporteerd over de prestatie die partijen leveren in het beheer van het watersysteem en de waterketen. Deze rapportage wordt o.a. gebaseerd op de benchmark rioleringszorg en bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (2013)

Voor de jaarlijkse monitoring  van de lokale waterlasten wordt gebruik gemaakt van de totalen van de heffingsinkomsten van o.a. gemeenten en waterschappen. Er wordt dus niet over individuele gemeenten of waterschappen gerapporteerd. De methodiek maakt gebruik van een zogenaamde autonome ontwikkeling (zeg maar ontwikkeling zonder bestuursakkoord) en een prognose ontwikkeling na uitvoering bestuursakkoord. Het verschil is de doelmatigheidwinst.

VNG en UvW hebben zelf de bouwsteen uitgewerkt voor de afvalwaterketen. Hierbij wordt ingegaan op het financiële resultaat in de vorm van grafieken en voortgang  van het uitwerkingsproces in de vorm van kaartbeelden. De grafieken met financiële gegevens zijn gebaseerd op openbare gegevens CBS en COELO (Rijksuniversiteit Groningen). De kaartbeelden met gegevens over de voortgang van het uitwerkingsproces zijn gebaseerd op een inventarisatieronde van januari 2012.

Het doel van de bouwsteen met het beeld van de voortgang en resultaat van de afvalwaterketen is tweeledig. Enerzijds is het doel om de directe omgeving gemeenten en waterschappen te laten zien, waar we staan. Anderzijds zijn met name de kaartbeelden ook bedoeld om te inspireren en te prikkelen.

In de vorm van een ledenbrief hebben VNG en UvW de resultaten begin mei aan de leden verstuurd. Uit het overzicht blijkt dat in vergelijking met de vorige inventarisatieronde (mei 2011), dat vrijwel overal in het land forse stappen zijn gezet. Er is door het hele land veel energie ontstaan rondom samenwerking in de afvalwaterketen. Vrijwel  overal is bestuurlijk draagvlak voor samenwerking en er worden in toenemende mate concrete stappen gezet om besparingen te realiseren bij zowel beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering als ook de uitvoering van operationele taken. Vanuit het oogpunt van kostenbesparing zijn met name de beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering van groot belang. De uitdaging is om de komende periode hierbij verdergaande stappen te zetten.

In september volgt nieuwe inventarisatie van de voortgang en het resultaat.

Vragen over methodiek en aanpak? Richt deze aan Gert Dekker