Nieuws

Het Waterketenjournaal: waar staan we?

Het Waterketenjournaal: waar staan we?

Samenwerken aan water is nu ruim twee jaar onderweg. Een goed moment om opnieuw stil te staan bij wat er is bereikt en wat er nog moet gebeuren. Op 18 juni 2012 presenteerde Hein van Stokkom tijdens de Bestuurdersdag in Venlo het ‘Waterketenjournaal’. Van Stokkom is secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta en co-voorzitter van het kernteam Samenwerken aan Water.

Hoe begon het?
Samenwerken aan water startte in maart 2010 met het feitenonderzoek naar de waterketen. Daaruit bleek dat er grote kostenbesparingen mogelijk zijn. Dat betekent een maatschappelijke winst voor burgers en bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen maakten op basis van dit onderzoek duidelijke afspraken. In totaal moet samenwerking in de (afval)waterketen leiden tot € 380 miljoen minder uitgaven vanaf 2020. Het gaat dan om minder uitgaven ten opzichte van de autonome lastenontwikkeling. In mei 2011 leidde dit tot het Bestuursakkoord water dat ook door Vewin en IPO werd ondertekend.

 

Wat is er in twee jaar bereikt?
Om tot samenwerking (en kostenbesparing) te komen zijn er drie mijlpalen afgesproken. De eerste mijlpaal is dat op 31 december 2010 overal in het land bestuurlijke en ambtelijke trekkers zijn. “Op dit moment zijn er zestig regio’s waarin bestuurlijke en ambtelijke trekkers van gemeenten en waterschappen actief zijn”, zegt Van Stokkom, “een flinke stijging dus.” De tweede mijlpaal is dat op 31 december 2011 overal in het land afspraken zijn gemaakt. Die mijlpaal is ook bereikt. Op 31 december 2012 komt de volgende mijlpaal in zicht: in meer dan 75% van de regio’s moet dan op de goede manier worden samengewerkt aan operationele taken en investeringsbeslissingen.


Waar staan we nu?
Hoe staat het in de regio’s met het bereiken van de derde mijlpaal? Van Stokkom: “Er is heel veel in beweging. Gemeenten en waterschappen nemen initiatieven en het onderling vertrouwen groeit. Als het gaat om operationele taken zijn er verspreid over Nederland weinig gebieden die ver achterblijven. De samenwerking in de investeringsplanning is in veel regio’s in voorbereiding. Ik zie daar goede voortgang, maar er is nog veel werk te doen. Tenslotte ligt bij de investeringen de grootste winst.”

Hoe gaan we verder?
Het stimuleren en faciliteren van regionale processen gaat door. Die worden onder meer ondersteund door samenwerkenaanwater.nl, regionale en landelijke bijeenkomsten en social media (Twitter, LinkedIn Groups). In die laatste categorie zijn inmiddels ruim 560 mensen actief met elkaar in contact. Gemeenten en waterschappen kunnen bovendien bij RIONED terecht voor een kenniscoach. Van Stokkom: “Het is goed om de inzet van kenniscoaches ook te benutten. Dat geldt ook voor andere middelen ter inspiratie, zoals de Routekaart afvalwaterketen 2030. In 2013 beginnen de visitaties en audits. Die leveren een beeld op van alle regio’s, een soort benchmark. Dat is een stimulans én een stok achter de deur.’

Op de pedalen!
“Ik zie veel drive en optimisme”, zegt Van Stokkom. Hij benadrukt dat we goed op weg zijn, maar dat er nog een lastige en lange weg is af te leggen. De drinkwaterbedrijven kunnen én willen daarbij helpen. Van Stokkom: “Het is zeker bij de economische ontwikkelingen belangrijk om het doel in het oog te houden: maatschappelijke winst voor burgers en bedrijven. We zijn het aan hen verplicht. Mijn motto is daarom: een tandje erbij en op de pedalen!”