Nieuws

Voortgangsrapportage Water in beeld

Voortgangsrapportage Water in beeld

In de jaarlijkse voortgangsrapportage Water in Beeld wordt verslag gedaan over de uitvoering van de acties uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 in het jaar 2010.

Nederland behoort tot de best beschermde delta’s in de wereld. Dat is iets om trots op te zijn. Onze veilige en mooie delta is het resultaat van vele eeuwen hard werken. Dat werk
gaat tot op de dag van vandaag door en zal ook in de toekomst voortdurend nodig blijven. Daarbij gaat het niet alleen om veiligheid, maar ook om voldoende zoetwater voor onszelf, onze landbouw, onze economie en onze natuur.

Deze eerste rapportage over de voortgang in het waterbeleid sinds het verschijnen van het Nationaal Waterplan 2009-2015 laat zien hoe breed het terrein is waarop actie wordt ondernomen. Het eerste Deltaprogramma werd opgesteld en door de Tweede Kamer akkoord bevonden. Het lopende werk aan de dijken en de kust ging onderwijl door.
De waterbeheerders zijn voortvarend aan de slag met de uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water. Een jaar na vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen is van de voorgenomen maatregelen al meer dan 30 procent in uitvoering of zelfs al gereed.

Bekijk de gehele rapportage (pdf bestand)