Nieuws

Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen- VNG ledenbrief

Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen- VNG ledenbrief

De samenwerking in de waterketen is bestuurlijk en operationeel goed op gang gekomen. Dit blijkt uit de tweede inventarisatie over de voortgang en de resultaten van de aanpak in de (afval)waterketen. Sinds de vorige meting (mei 2011) zijn in het hele land forse stappen gezet in de samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen.

Bestuursakkoord Water
In 2011 zijn in het Bestuursakkoord Water de afspraken over intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen bekrachtigd. Gemeenten en waterschappen geven zelf regionaal invulling aan de afspraken van het bestuursakkioord water. Doelen zijn om kostenbesparingen te realiseren, de kwetsbaarheid te verlagen en om het innovatievermogen en zonodig de kwaliteit te vergroten. Uit de inventarisatie blijkt dat:

  • Vrijwel overal bestuurlijk draagvlak is vastgelegd voor samenwerking
  • In toenemende mate samengewerkt wordt op operationeel en investeringsgebied om besparingen te realiseren
  • Bij beleidsvoorbereiding en investeringen moeten nog extra stappen gezet worden.

Meer informatie in de ledenbrief
U kunt meer informatie lezen in de ledenbrief via deze link

Bron: www.vng.nl