Nieuws

Samenwerking rioleringszorg WINNET onderzocht

Samenwerking rioleringszorg WINNET onderzocht

Op 15 december heeft de Stuurgroep WINNET het eindrapport samenwerking in de afvalwaterketen, aangeboden aan de veertien deelnemende gemeenten en De Stichtse Rijnlanden. De meerwaarde, kosten en risico's van samenwerking op operationele activiteiten in de rioleringszorg zijn beschreven voor vier samenwerkingsmodellen.

Per gemeente is de nulsituatie en het synergiepotentieel vastgesteld. Ook is de mogelijke rol van het waterschap bij samenwerking beschreven. De stuurgroep adviseert alle partijen te kiezen voor het verder uitwerken van een gezamenlijk kennis- en datacentrum en tegelijkertijd projectmatig samen te werken op bijvoorbeeld inkoop en innovatie.

Op 24 januari 2011 organiseert WINNET een lunchbijeenkomst voor de bestuurders en betrokken ambtenaren van de 14 gemeenten en De Stichtse Rijnlanden. Tijdens deze bijeenkomst worden de conclusies van het onderzoek toegelicht en zal het advies van de stuurgroep worden besproken. Aansluitend zal aan alle partijen gevraagd worden in februari een keuze te maken voor de definitieve uitwerking van één van de vier samenwerkingsmodellen, of een combinatie daarvan. Begin 2011 bekijken we ook op welke onderwerpen we binnen WINNET projectmatig willen samenwerken.

In het onderzoek is het rioleringsbeheer beschreven in een viertal taakgebieden; Kennis, Data, Uitvoering beheer en Uitvoering projecten. Gecombineerd met drie samenwerkingsvarianten (Afstemming, Partiële samenwerking, Integrale samenwerking) leidt dit tot vier samenwerkingsmodellen:

  • Model 1 Regionale afstemming: Kenniskringen en projectmatige inkoop
  • Model 2 Partiële samenwerking: Kennis- en datacentrum
  • Model 3 Partiële samenwerking: Gezamenlijke inkoop en regie op uitvoering
  • Model 4 Integrale samenwerking Rioleringsorganisatie (model 2 plus 3)

De besparingen die behaald kunnen worden op de directe kosten zijn berekend op €300.000,- tot €960.000,-  afhankelijk van het model van samenwerking. De potentiële indirecte besparingen (goedkoper beheer ten gevolge van kwaliteitsverbetering) worden globaal geraamd op € 1 mln. tot € 2 mln. , maar kunnen in dit stadium nog onvoldoende onderbouwd worden. In de kosten baten analyse zijn de modellen verder beoordeeld op de criteria kwaliteit, kwetsbaarheid (personeel), kennis en innovatie, behoud van regie en toekomstperspectief. De uitdaging is nu aan de deelnemende partijen de beoordelingscriteria onderling te wegen, en te komen tot een keuze en besluitvorming over deelname aan het vervolgproces.

Op basis van de uitkomst van de besluitvorming wordt in het voorjaar van 2011 een definitief businessplan uitgewerkt. Hierin komen de aspecten aan de orde zoals besturingsmodel en structuur, organisatie, opdrachtgeverschap en regievoering, exploitatie en investeringsoverzicht. De planning is dat de partijen na de zomer van 2011 het definitieve besluit kunnen nemen of zij deelnemen in de realisatie van een samenwerkingsverband in de rioleringszorg.

Bron: www.winnet.nl