Nieuws

Rapport Doelmatig beheer waterketen

Rapport Doelmatig beheer waterketen

Onder begeleiding van het Waterketen Overleg o.l.v. de dg Milieu is een gezamenlijk rapport Doelmatig Beheer Waterketen gemaakt dat op 30 maart aan minister Huizinga is aangeboden met het doel om in het Bestuurlijk Overleg Waterketen, waarin alle betrokken overheidspartijen deelnemen, overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de uitdaging zal worden aangaan om de daarmee gemoeide besparing van 550 miljoen euro op het totaal van jaarlijkse kosten van 4,4 miljard euro in 2020, ook daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat de voorziene kostenverhoging van ongeveer 600 miljoen euro, die veroorzaakt wordt door rioolvervanging, klimaatadaptatie (afvoeren van meer regenwater) en waterkwaliteitsverbetering grotendeels kan worden gecompenseerd door besparingen.

De besparingen kunnen worden gerealiseerd door het bundelen van kennis en capaciteit en het verder professionaliseren van het beheer binnen de waterketen. Minister Huizinga is tevreden met de uitkomsten van het rapport: "Dat alle partijen onderzoeken hoe zij verder willen professionaliseren en efficiënter kunnen samenwerken getuigt van visie. Dit is een belangrijke aanzet voor de discussie over de wijze waarop de verschillende taken nog beter kunnen worden ingevuld. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar de financiële consequenties. Belangrijker nog is dat we zorgen dat burgers altijd verzekerd zijn van schoon en gezond water".

In de waterketen werken verschillende bedrijven samen om ervoor te zorgen dat er goed water uit de kraan komt en dat afval- en regenwater via de riolering gezuiverd en al in het oppervlaktewater terecht komt. De waterleidingbedrijven zorgen voor de drinkwaterproductie en distributie. Gemeenten zorgen voor inzameling en afvoer van afvalwater via de riolering en de waterschappen zorgen voor de zuivering van het afvalwater.

Download het bestand