Nieuws

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten (update)

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten (update)

Op 5 juli is het bestuursakkoord waterketen (BWK-2007) getekend. In het akkoord, met als motto ‘samen doen’, hebben drinkwaterbedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en rijk afspraken gemaakt om de doelmatigheid en transparantie te verbeteren.

“Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in samenwerking in de waterketen. Provincies hebben hierbij een stimulerende rol vervuld. Op de site www.samenwerkenaanwater.nl zijn enkele honderden voorbeelden verzameld. Door schaalvergroting kon een professionaliseringsslag worden gemaakt en zijn op onderdelen significante efficiëncyvoordelen behaald en prestaties verbeterd.

Het is nu zaak deze initiatieven uit te bouwen en nieuwe kansen op te pakken. De uitdaging ligt in het gezamenlijk zetten van de volgende stap: van het samen onderzoeken en opstellen van plannen naar het samen uitvoeren van taken in de waterketen. Tevens dienen interne bedrijfsprocessen te worden geoptimaliseerd. Daarmee kan de doelmatigheid en transparantie verbeteren. Maar om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zal ook innovatie nodig zijn. En door de burger meer te betrekken wordt de basis gelegd voor significante verbeteringen. Want wie de waarde van water kent en ervan geniet, zal er verstandig mee omgaan.” Aldus het akkoord.

Het ministerie van VROM heeft vanaf 2007 een budget van in totaal 4,3 miljoen euro beschikbaar om uitdagende en vernieuwende projecten in de context van het bestuursakkoord financieel te ondersteunen. Het begrip uitdagende en vernieuwende projecten mag breed worden geïnterpreteerd onder het motto: “alle bloemen moeten kunnen bloeien”. VROM wil de beschikbare middelen spreiden over de regio’s en naar type projecten. Kosten van uitvoering van samenwerkingsprojecten, zoals bijvoorbeeld het gemalenbeheer door het waterschap voor gemeenten, komen niet voor een bijdrage in aanmerking, wel bijvoorbeeld kosten voor haalbaarheidsonderzoek, voorbereiding of procesbegeleiding. Een deel van het budget zal worden besteed aan het stimuleren van benchmarken in de rioleringszorg.

Naar aanleiding van een eerdere oproep is reeds een groot aantal projecten aangemeld. Bij het indienen van voorstellen dient er daarom rekening mee te worden gehouden dat ingediende projecten mogelijk pas later (2008) voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen.

Bij de beoordeling van de aanvragen door VROM spelen verder de volgende vragen een rol:

  • past het project binnen de beleidsdoelstellingen voor de waterketen?
  • sluit het project aan bij de speerpunten uit het bestuursakkoord?
  • is het project werkelijk uitdagend en vernieuwend (het ontwikkelen van meetnetten, opstellen van GRP’s of uitvoeren van optimalisatiestudies liggen bijvoorbeeld te zeer in het verlengde van reguliere taken)?

Projecten die te maken hebben met het bundelen van capaciteit en kennis voor rioolbeheer en/of het gezamenlijk uitvoeren daarvan hebben bijzondere belangstelling vanuit het rijk.

Praktische aspecten waar in de aanvraag op ingegaan dient te worden zijn:

  •   is het project reeds gestart?
  •   waaruit bestaan de projectkosten, welke bijdrage wordt gevraagd en waarvoor?
  •   wat zijn de gehanteerde tarieven en begrote mensuren?
  •   wat is de gevraagde procentuele bijdrage van VROM?

Bent u voornemens een uitdagend en vernieuwend samenwerkingsproject uit te voeren en wilt u in aanmerking komen voor een geldelijke bijdrage van VROM, dan dient u zo snel mogelijk een e-mail te sturen aan: marion.fokke-baggen@minvrom.nl, met daarin een kernachtige beschrijving van het project en de gevraagde bijdrage.