Nieuws

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten

Het Rijk wil het bottom-up beleid in de waterketen faciliteren door “uitdagende en vernieuwende samenwerkingprojecten in de waterketen”, gericht op verhoging van doelmatigheid en transparantie, financieel te ondersteunen. Het begrip uitdagende en vernieuwende projecten mag breed worden geïnterpreteerd onder het motto: “alle bloemen moeten kunnen bloeien”.

In totaal stelt VROM voor dit doel 2 miljoen euro in 2007 beschikbaar en naar alle waarschijnlijkheid nog eens 2,5 miljoen euro in 2008. VROM wil de beschikbare middelen spreiden over de regio’s en naar type projecten. Kosten van uitvoering van projecten komen niet voor een bijdrage in aanmerking, wel bijvoorbeeld kosten voor onderzoek of procesbegeleiding.

Bij de beoordeling van de aanvragen door VROM spelen verder de volgende vragen een rol:

  •  past het project binnen de beleidsdoelstellingen voor de waterketen?
  •  is het project uitdagend en vernieuwend?
  •  is het project reeds gestart?
  •  waaruit bestaan de projectkosten, welke bijdrage wordt gevraagd en waarvoor?
  •  wat zijn de gehanteerde tarieven en begrote mensuren?
  •  wat is de gevraagde procentuele bijdrage van VROM?

Bent u voornemens dit jaar een samenwerkingsproject uit te voeren en wilt u in aanmerking komen voor een geldelijke bijdrage van VROM, dan dient u zo snel mogelijk een e-mail te sturen aan: marion.fokke-baggen@minvrom.nl, met daarin een beschrijving van het project en de gevraagde bijdrage.