Nieuws

Noodmaatregelen garanderen veiligheid waterkering

Noodmaatregelen garanderen veiligheid waterkering

Uit nader onderzoek van waterschap Aa en Maas blijkt dat er in het geval van extreem hoog water noodmaatregelen nodig zijn bij de dijk westelijk van Grave tot Overlangel (gemeente Grave, Landerd en Oss).

De dijken kunnen hier net als delen van de dijk rond Keent bij hoge waterstanden worden verzwakt door water dat onder de dijk doorsijpelt. In geval van extreem hoog water kan dit mogelijk tot problemen leiden. De maatregelen zijn daarom alleen nodig bij extreem hoge waterstanden van de Maas, die slechts eens in de 100 jaar voorkomen. Deze extremen kondigen zich stroomopwaarts ruim van te voren aan. In de loop van 2007 onderzoekt het waterschap hoe de trajecten van in totaal ca vijf kilometer lang structureel verbeterd kunnen worden.

De noodmaatregelen van het waterschap houden concreet in dat er afspraken zijn gemaakt met aannemers om, in geval van extreem hoog water, de dijken plaatselijk te verstevigen met vrachtwagenladingen zand. Tevens zal binnen de dijkring van Keent grond uit het plaatselijke maaiveld worden gewonnen en benut om de dijken te versterken. Extreem hoge waterstanden kunnen ruim drie dagen van te voren stroomopwaarts worden waargenomen, waardoor er voldoende tijd is om de maatregelen uit te voeren. Om de noodzakelijke maatregelen op tijd gereed te hebben, start Aa en Maas met de uitvoering van noodmaatregelen zodra in de Maas bij Maastricht waterstanden optreden die gemiddeld 1 keer per 10 jaar voorkomen met daarbij de verwachtingen dat de waterstanden van '93 en '95 zullen worden bereikt. Afhankelijk van de verwachtingen en waarnemingen zal het noodmaatregelenplan in fasen worden uitgevoerd

Piping

Eind 2005 bleek uit de vijfjaarlijkse toets van de primaire waterkeringen dat de dijken op een drietal plaatsen langs de Maas niet voldoen aan de wettelijke norm. Naar aanleiding van deze bevindingen, heeft waterschap Aa en Maas in 2006 nader onderzoek uitgevoerd. Daarvoor zijn circa 300 boringen verricht op en nabij de dijken bij Grave-Reek en Keent. Uit analyse van de grondmonsters en berekeningen, blijken de dijken zowel bij Grave-Reek als te Keent op een traject van in totaal ca vijf kilometer te zijn verzwakt. Dit heeft te maken met een technisch fenomeen, ‘piping’ genoemd, waarbij de dijk wordt verzwakt door water dat onder de dijk doorsijpelt.

Bij zeer grote waterdruk gaat dit water sneller stromen en bij een hogere snelheid wordt ook het zand meegevoerd. Dit wegstromen van zand ondergraaft de dijk en kan leiden tot verschuiving en verzakking van de dijk. Alleen bij extreem hoge waterstanden is de druk dusdanig, dat het verschijnsel kan optreden. Waterschap Aa en Maas heeft naar aanleiding van deze bevindingen een noodmaatregelenplan opgesteld en afgestemd met de betrokken gemeenten. Deze noodmaatregelen garanderen de veiligheid van de dijken, doordat deze tijdig verstevigd worden met grote hoeveelheden zand en andere verzwaringmiddelen. Dit biedt bij de zeer hoge waterstanden voldoende tegendruk. Dit jaar start Aa en Maas met onderzoek naar het structureel op de gewenste kwaliteit brengen van de dijken.

Voor meer informatie over deze onderwerpen en andere waterschapszaken zie www.aaenmaas.nl.