Documenten

333 documenten

Doelmatigheid en duurzaamheid - Roel Bronda en Gert Dekker

Op 21 september 2010 vond een landelijke bijeenkomst Waterketen plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, de VNG en het aanjaagteam Verbindend water. Centraal stond het thema doelmatigheid en de opgave die de waterschappen en de gemeenten daar samen in hebben. Verschillende sprekers gaven inspirerende presentaties. De presentaties vindt u hier.

Download

Verslag landelijke bijeenkomst Waterketen 21 september 2010

Op 21 september 2010 vond een landelijke bijeenkomst Waterketen plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, de VNG en het aanjaagteam Verbindend water. Centraal stond het thema doelmatigheid en de opgave die de waterschappen en de gemeenten daar samen in hebben. Sprekers, waaronder Hiltrud P?tz (opMAAT) en Jan Bargboer (wethouder gemeente Sneek), gaven presentaties over inspirerende voorbeelden. Daarnaast gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij invulling gaan geven aan deze samenwerking om tot doelmatigheid te komen. Het verslag en de presentaties vindt u hier.

Download

Visie van de werkgroep riolering West-Nederland Deel A

De werkgroep Riolering West-Nederland (WRW) heeft een langetermijnvisie riolering opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de landelijke visie Verbindend Water en de daarin gepresenteerde mogelijke toekomstbeelden. In de WRW visie is gedetailleerd omschreven welke stappen nodig zouden zijn om de toekomstbeelden uit de landelijke visie te kunnen realiseren. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als het fool-proef maken van gescheiden inzamelsystemen (foutverbindingen voorkomen door aanpassingen in Bouwbesluit en Bouwverordeningen en het normeren van nieuwe systemen), het ontwikkelen van een onderhoudstrategie voor nieuwe systemen en het intensiveren van de samenwerking met de wegbeheerder en stedenbouwkundigen. Voor de diverse activiteiten zijn ook trekkers benoemd.

Download

RWZI 2030

De Global Water Research Coalition (GWRC) heeft eind 2008 het initiatief genomen na te denken over de toekomst van de stedelijke waterketen met als doelstelling een ?energie- en klimaatneutrale waterketen in 2030?. In het GWRC deelproject ?Roadmap to revamp wastewater treatment operations to meet 2030 goals? wordt door een deel van de deelnemende landen een project uitgevoerd gericht op een verdere uitwerking van de communale afvalwaterzuivering 2030.

Download