Project

Column: Edward Stigter

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. De decentrale overheden krijgen er in de Omgevingswet taken en bevoegdheden bij. 

VNG-directeur Edward Stigter: ‘Het omgevingsrecht is complexe materie, maar de nieuwe Omgevingswet maakt de dingen wel duidelijker. Ik ben ervan overtuigd dat de Omgevingswet een modern instrumentarium biedt om onze veranderende taken naar behoren te vervullen.' Hij ziet bij de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet echter wel een aantal uitdagingen.

Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht

‘We moeten het taal en cultuuraspect bij het bij elkaar brengen van verschillende beleidsvelden niet onderschatten. De waterwereld heeft net als de milieuwereld de neiging om met kwantitatieve, normatieve toetsbare beleidskaders te werken. Mede om grip te krijgen. In de ruimtelijke ordening is juist sprake van een meer kwalitatief frame met ruimte en flexibiliteit om om te gaan met onzekere  ontwikkelingen.’ Dat vergt nog een vertaalslag.

Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving

'Een samenhangende benadering in plannen en visies is meer dan een nietje door een stapel deelbelangen. Het vraagt van sectoraal ingestelde beleidsvelden om op een andere manier naar vraagstukken kijken. Dat geldt zeker ook voor water. We moeten een evenwichtige belangenafweging maken tussen alle gepresenteerde belangen. Dat mag niet de vorm krijgen van een vaste norm die je kan afvinken. Er zal elke keer een inhoudelijk gesprek moeten worden gevoerd, waarbij op basis van de lokale omstandigheden een maatwerkoplossing wordt gevonden, die meerwaarde biedt voor iedereen.’

Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving

‘Meer afwegingsruimte betekent dat bevoegd gezagen echt afwegingen moeten gaan maken over beschermingsniveaus voor gezondheid en veiligheid rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe zal de lokale politieke hiermee om gaan? Ik verwacht spannende debatten.’

Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

‘Een goed participatieproces vraagt om een andere, terughoudende opstelling van volksvertegenwoordigers. Ze zullen eerder in besluitvormingsprocessen moeten mee doen dan nu het geval is en meer ruimte moeten geven aan andere betrokkenen.’

 

Edward Stigter Column

Edward Stigter